Galego
Español
INFORMACIÓN
Quen é o meu médico-psiquiatra e traballador/a social de referencia?Certificado do grao de discapacidade
Axudas
económicas
Unha pensión non contributiva, é aquela que asegura a todos os cidadáns unha prestación económica, asistencia médico farmaceútica gratuíta e servizos sociais complementarios, aínda que non teñan cotizado ou o teñan feito de xeito insuficiente para ter unha pensión contributiva.
Teñen dereito persoas de idade comprendida entre os 18 e 65 anos. Deben ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%, e non percibir ingresos individuais ou en cómputo familiar superior ó límite establecido anual de acumulación de recursos.
A competencia para a xestión destas pensións está atribuida á Consellería de Traballo e Benestar, información e asesoramento no traballador/a social de atención primaria ou especializada.
Outras axudas
  • Prestación económica por fillo con discapacidad a cargo
  • Acreditar ter a cargo a persoas con máis de 18 anos cun grao igual ou superior ao 65% de discapacidade e residir en territorio español.
  • Renda Activa de Inserción (RAI)
  • Cumprir os requisitos xerais establecidos na normativa (desemprego, límite de ingresos, etc.) discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%.
    As persoas con discapacidade poden percibir esta prestación durante 3 períodos continuados, pero sempre e cando fosen perceptores dalgunha das axudas do SEPE (antigo INEM).
    Servizo Público de Emprego de Galicia
Internamento
Involuntario
IncapacitaciónPlan de coidados
Entidades
Unidades de Saúde Mental
Información